Vědecké a výzkumné ústavy

Info-Brno.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno

Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"


QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Brno, Masná 403/110 - +420 605 983 256

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Brno, Šumavská 416/15 - +420 543 213 148, +420 543 213 149

VUES Brno s.r.o. - vues.cz

Unikátní zákaznická řešení v oblasti elektrických točivých strojů, servomotorů a lineálních motorů, měřicí a zkušební pracoviště. Konstrukční vývoj, projektování a výroba nestandardních střídavých elektrických točivých strojů, pohonů a zkušebních pracovišť s …

Brno, Mostecká 992/26 - +420 545 551 111, +420 545 551 171

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV - stavexis.cz

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Brno, Bodlákova 1706/8 - +420 541 246 483

ENJOY, spol. s r.o. - enjoy.cz

Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti elektroniky, biofyziky, magnetoterapie a termoterapie.

Brno, U vodárny 2965/2 - +420 541 142 007

EGÚ Brno, a.s. - egubrno.cz

Poskytování vědeckovýzkumných, inženýrských, konzultačních a realizačních služeb v oblasti výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality jejich dodávek a racionalizace jejich užití. Výzkum, vývoj, výroba, ...

Brno, Hudcova 487/76a - +420 541 511 511

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání konferencí, sympozií a workshopů.

Brno, Jana Uhra 168/10 - +420 541 210 378, +420 549 216 256

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Brno, Křížová 96/18 - +420 606 556 048

VTP Brno, a.s. - titc-vtp.cz

TITC Technology Innovation Transfer Chamber je vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor lokalizovaný v kampusu VUT v Brně, primárně určený pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo ...

Brno, Purkyňova 648/125 - +420 730 872 604

Hvězdárna MonteBoo

Provoz astronomické hvězdárny.

Brno, Kraví hora 522/2 - +420 541 321 287

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provoz ústavu zaměřeného na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti.

Brno, Květná 170/8 - +420 543 211 868

Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav - iips.cz

Nezávislé vědecké pracoviště zaměřující se na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti.

Brno, Joštova 218/10 - +420 549 498 438

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - czechglobe.cz

Činnost Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický …

Brno, Bělidla 986/4a - +420 511 192 221

UNIPETROL RPA,s.r.o.- POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod - polymer.cz

Provádíme syntézu polymerů, vyvíjíme katalyzátory. Vyrábíme malotonážní barevné koncentráty, koncentráty aditiv a kompozitních materiálů.

Brno, Tkalcovská 36/2 - +420 517 814 111

ALFATEST, s.r.o. - alfatest.cz

Provádíme nedestruktivní zkoušení materiálu, polotovarů a částí zařízení pro jadernou energetiku.

Brno, Tuřanka 1222/115 - +420 548 187 201

Textilní zkušební ústav, s.p. - tzu.cz

Stanovení fyzikálních a chemických parametrů veškerých textilních materiálů. Povinná i nepovinná certifikace textilních a oděvních výrobků.

Brno, Václavská 237/6 - +420 543 426 711

Česká společnost pro nedestruktivní testování - cndt.cz

Podpora nedestruktivního testování a defektoskopie. Praktikování magneticko-práškové a ultrazvukové metody testování, vířivých proudů.

Brno, Technická 2896/2 - +420 541 143 229, +420 541 143 231

ENERGOVÝZKUM, spol. s r.o.

Nabídka služeb se specializací na měřicí a diagnostické systémy.

Brno, Božetěchova 194/17 - +420 541 214 660

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. - vustah.cz

Nabídka služeb v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a poradenství v oboru stavebních hmot.

Brno, Hněvkovského 30/65 - +420 543 529 200

Ústav územního rozvoje - uur.cz

Nabídka metodických, konzultačních a publikačních služeb v oblasti územního plánování a regionální a bytové politiky.

Brno, Jakubské náměstí 644/3 - +420 542 423 111

LUNARIA, spol. s r.o. - lunaria.cz

Testování, výzkum a vývoj nových farmaceutických produktů.

Brno, Příkop 843/4 - +420 545 176 125

Puncovní úřad - puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Brno, Veveří 465/18 - +420 225 982 123, +420 541 246 249

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno, Hroznová 63/2 - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - cdv.cz

Řešení výzkumných a vývojových úkolů. Poskytování expertních a poradenských služeb pro státní i soukromé zadavatele v oblasti dopravy.

Brno, Líšeňská 2657/33a - +420 548 423 711

RNDr. Jiří Toman

Provádění zkoušení chemického složení látek a nabídka konzultační činnosti v této oblasti.

Brno, Babičkova 125/38 - +420 545 579 013

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - ibp.cz

Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou biofyzikální chemie makromolekul, biofyzika komplexů nukleových kyselin a kynetika buněčných populací.

Brno, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 111

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. - iach.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod a nanometod.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 182

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. - ipm.cz

Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.

Brno, Žižkova 513/22 - +420 541 212 286

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - isibrno.cz

Veřejná výzkumná instituce zaměřená na vědecký výzkum zejména v oblastech: magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí, ...

Brno, Královopolská 62/147 - +420 541 514 111, +420 541 514 402

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. - arub.cz

Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou ...

Brno, Čechyňská 363/19 - +420 515 911 101, +420 515 911 111

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 406 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Brno, Stará 25 - +420 272 185 419

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - geonika.cz

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Brno, Drobného 301/28 - +420 545 422 710, +420 545 422 711

Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s. - csac.cz

Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a se světovou cytometrickou komunitou.

Brno, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 182

Ústav biologie obratlovců AV ČR - ivb.cz

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

Brno, Květná 170/8 - +420 543 422 540

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 278

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Brno, Lidická 971/25 - +420 541 126 279

Testing Lab, s.r.o. - testinglab.cz

Provádění magnetických, penetračních a termovizních zkoušek a zkoušek těsnosti.

Brno, Šmahova 1323/111c - +420 545 216 452, +420 775 337 728

Česká pedologická společnost - pedologie.cz

Pořádání vědeckých seminářů a konferencí pro uživatele výsledků i širší veřejnost.

Brno, Zemědělská 810/3 - +420 549 495 495, +420 724 119 840

SIMGEO, s.r.o. - simgeo.cz

Provádění výzkumu procesů v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a geochemie.

Brno, Ječná 1321/29a - +420 541 634 432, +420 603 426 459

Institut pro testování a certifikaci, a.s. - itczlin.cz

Provoz zkušební laboratoře asfaltů, certifikace stavebních výrobků, povrchové úpravy i stavební chemie.

Brno, Hněvkovského 30/65 - +420 543 216 033, +420 543 216 044

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. - sujchbo.cz

Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických i biologických látek na člověka a prostředí. Zjišťování objemové aktivity radonu.

Brno, třída Kpt. Jaroše 1924/5 - +420 517 546 164

Historický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 500

Enantis, s.r.o. - enantis.com

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Brno, Palackého třída 1802/129 - +420 605 566 804

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum českého jazyka a jeho historie. Zaměření na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace a řečového jednání.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 295, +420 532 290 519

Matematický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum v oblastech matematiky a jejich aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

Brno, Žižkova 513/22 - +420 532 290 375

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. - avcr.cz

Výzkum sociálních a kulturních jevů týkajících se národů a etnických skupin.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 265

Strana:  | 1 | 2 | | »»