Státní úřady a instituce

Info-Brno.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Jihomoravský Brno

Zobrazit pouze výsledky lokality "Brno"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Brno, Šumavská 416/15 - +420 543 213 148, +420 543 213 149

Advokátní kancelář - Mgr. Lenka ŽVÁČKOVÁ - webnode.cz

Advokátní kancelář v centru Brna nabízí široké spektrum právních služeb fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i neponikatelům, a to zejména v oblastech práva obchodního, občanského, rodinného, pracovního, insolvenčního, správního a trestního. K našim …

Brno, Příkop 148/18 (1. patro) - +420 734 533 215, +420 736 269 493

Mgr. Petra Štarková, soudní znalec

Znalecké posudky z oblasti psychologie a sociálních služeb.

petrastarkova.cz/znalec/ - Brno

Strojírenský zkušební ústav, s.p. - szutest.cz

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

Brno, Hudcova 424/56b - +420 541 120 111

Vězeňská služba České republiky - vscr.cz

Vazební věznice pro výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých. Výkon zabezpečovací detence. Výkon trestu odnětí svobody odsouzených.

Brno, Jihlavská 410/12 - +420 543 515 111

Krajské vojenské velitelství Brno - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Jihomoravského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Brno, Štefánikova 122/53a

Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Brno

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

Brno, Svatoplukova 2687/84 - +420 973 445 344, +420 973 445 949

Odbor cizinecké policie Brno - policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Brno, Kounicova 687/24 - +420 974 621 829

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv - uskvbl.cz

Ústav vydává rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a vede evidence registrovaných léčivých přípravků.

Brno, Hudcova 232/56a - +420 541 518 211

Kancelář veřejného ochránce práv - ochrance.cz

Nabídka řešení stížností na základě podnětů osob nebo z vlastní iniciativy na jednání úřadů a dalších institucí.

Brno, Údolní 658/39 - +420 542 542 111, +420 542 542 888

Český telekomunikační úřad - ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Brno, Šumavská 525/33 - +420 541 428 611

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Brno, Opuštěná 227/4 - +420 543 212 073, +420 543 420 010

Nejvyšší kontrolní úřad - nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Brno, Kotlářská 902/53 - +420 233 045 810

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Brno, třída Kpt. Jaroše 1924/5 - +420 515 902 760, +420 515 902 771

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Brno, Lieberzeitova 748/14 - +420 545 545 111, +420 731 405 100

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Brno, Křížová 86/22 - +420 543 541 283, +420 723 576 312

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - uzis.cz

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Brno, Vinařská 965/6 - +420 543 559 454

Povodí Moravy, s.p. - pmo.cz

Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře.

Brno, Dřevařská 932/11 - +420 541 637 111, +420 541 637 202

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Brno, Vrázova 2744/1 - +420 540 003 111, +420 606 732 650

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno, Hroznová 63/2 - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Krajský soud v Brně - justice.cz

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Brno, Husova 353/15 - +420 546 511 111, +420 546 529 293

Celní úřad pro Jihomoravský kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Brno, Koliště 634/17 - +420 545 549 111

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Brno, Moravské náměstí 1/1 - +420 542 521 111

Městský soud v Brně - justice.cz

Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví.

Brno, Polní 994/39

Okresní soud Brno - venkov - justice.cz

Řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Brno, Polní 994/39 - +420 542 101 111

Nejvyšší soud - nsoud.cz

Nejvyšší soudní orgán a vrchol soudní soustavy ve věcech patřících do působnosti soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud.

Brno, Burešova 571/20 - +420 541 593 111, +420 541 593 162

Ústavní soud České republiky - concourt.cz

Provoz ústavního soudu. Ochrana práva vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky.

Brno, Joštova 625/8 - +420 542 161 309, +420 542 162 111

Nejvyšší správní soud - nssoud.cz

Vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Brno, Moravské náměstí 611/6 - +420 542 532 311

OSSZ Brno - venkov - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Brno, Kounicova 683/14 - +420 541 584 111

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - khsbrno.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Brno, Jeřábkova 1847/4 - +420 545 113 034, +420 724 178 633

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 406 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Brno, Stará 25 - +420 272 185 419

Policie ČR - Územní odbory Brno - Venkov - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Brno, Cejl 4/6 - +420 974 626 229

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Brno, Květná 504/15 - +420 543 540 111

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Brno, Jezuitská 642/2 - +420 542 528 111, +420 542 528 323

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Brno, Příkop 818/11 - +420 542 163 111, +420 542 163 121

Česká obchodní inspekce - coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Brno, třída Kpt. Jaroše 1924/5 - +420 545 125 911

Český hydrometeorologický ústav - chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Brno, Kroftova 2578/43 - +420 541 421 011

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Brno, Lidická 971/25 - +420 541 126 279

Nejvyšší státní zastupitelství Brno - nsz.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Brno, Jezuitská 585/4 - +420 542 512 111

Krajské státní zastupitelství v Brně - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Brno, Mozartova 18/3 - +420 542 427 427

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Brno, Cejl 481/13 - +420 545 210 337, +420 545 321 274

Česká plemenářská inspekce - cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Brno, Kotlářská 902/53 - +420 566 524 730, +420 777 921 176

Státní veterinární ústav Olomouc - svuolomouc.cz

Vyšetřujeme potraviny, krmiva, vodu, biologické materiály, léčiva a kosmetické přípravky. Nabízíme laboratorní diagnostika chorob zvířat včetně BSE a vztekliny. Monitoring cizorodých látek. Odborná poradenská činnost a svoz vzorků.

Brno, Palackého třída 1309/174 - +420 541 594 423

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Brno, Milady Horákové 1970/3 - +420 950 179 900

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Brno, Moravské náměstí 132/2 - +420 546 592 212, +420 737 231 290

Drážní inspekce - dicr.cz

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.

Brno, Cejl 37/62 - +420 736 521 059

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - jihovychod.cz

Úřad se zabývá činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů, jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z EU.

Brno, Kounicova 271/13 - +420 532 193 501, +420 532 193 511

Strana:  | 1 | 2 | | »»